پرینت

امتیازها

نحوه کسب امتیاز در جواب 24:

  • ایجاد پرسش جدید: -5 امتیاز (کسر 5 امتیاز)
  • پاسخ به پرسش: 2 امتیاز
  • مشاهده پرسش: 1 امتیاز
  • انتخاب پرسش به عنوان حل شده: 4 امتیاز
  • انتخاب پاسخ به عنوان پاسخ صحیح: 5 امتیاز
  • لایک کردن پرسش: 1 امتیاز