1. سجاد الوندكوهي
  2. غیره - کامپیوتر
  3. چهارشنبه 6 شهریور, 1391 12:56 ب ظ
كمك.من 2هفته بيشsp3.Xpنصب كردم هر كاري كردم فارسيش درس نشد
از روي cdويندوز زبان فارسي رو .رو كامبيوتر نصب كردم
تو زبانهadvance و Regional option فارس داره. اما تو language فارسي نداره
موفق باشيد.قربون همتون


There are replies in this post but you are not allowed to view the replies from this post.