1. آشتا
  2. غیره - کامپیوتر
  3. چهارشنبه, 30 مرداد 1392
این سیستم آر اف ای دی میتونه تو یه مغازه ای که لبتاب و موبایل داره .
بشه ازش استفاده مفید کرد؟
ارزش اقتصادی داره؟
منبع
  1. http://www.srco.ir/Articles/TipsView.asp?ID=574
هیچ چیز به شیرینی با هم بودن نیست.


There are replies in this post but you are not allowed to view the replies from this post.